وبلاگ نمایندگی شیخ بهایی همسفران http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com 2019-11-16T02:02:14+01:00 text/html 2019-11-15T17:34:48+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا گزارش برگزاری انتخابات دوره ششم مرزبانی نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1652 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>به نام خداوند مهربان</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>روز پنج شنبه مورخه 98/08/23 ششمین دوره انتخابات مرزبانی نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با حضور دستیار دیده بان محترم مرزبانی&nbsp; مسافر رضا کرمی و دستیارانشان و مشارکت پرشور مسافران و همسفران در محل نمایندگی راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.</b></font></div><div style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/enti/IMG_1831%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="text-align: start;"><b>مرزبانان منتخب همسفران&nbsp;</b></font></div><div><br></div></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/enti/IMG_1895%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font style="text-align: start;">مرزبانان منتخب مسافران</font></font></b></div></div></div></div><div><br></div></div> text/html 2019-11-14T06:40:22+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا شعر و ترانه http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1650 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font size="2">شعری در وصف یک مصرف کننده</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font size="2">به قلم؛ کمک راهنما همسفر فرزانه&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font size="2">"دگردیسی "</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/%D8%B4%D8%B9%D8%B1.jpg" class="image-preview"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;لطفاً برای خواندن این قطعه شعر زیبا به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-11-13T08:09:35+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا زمان برگزاری کارگاه های آموزشی و آدرس نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1648 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks%20dastor%20jlasat/%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A70%D9%86.jpg" class="image-preview"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><br> </span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">جلسات خانواده (خانـم‌های همـسفر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:(&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">دوشـــنبه ساعت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;15</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">جلسات عمومی: پنج شنبه ساعت 17 الی 20</span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">آدرس: اصفهان، پل بزرگمهر، خیابان مشتاق سوم، جاده روشن دشت (جاده انرژی اتمی) روبروی پادگان شهید بهشتی،جنب کاشی الوند. تلفن</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">&nbsp;<b>38585973_031&nbsp;</b>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><a href="https://telegram.me/sheikhbahaeic60" target="_blank" title=""><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); text-decoration-line: none;">برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید</span></b></a></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><a href="http://dl60.ir/app/c60.apk" title=""><b><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-decoration-line: none;">دانلود نرم افزار انتشارات</span></b></a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">کنگره 60&nbsp;&nbsp;نوری است در شب تاریک و ظلمانی اعتیاد</span></p> text/html 2019-11-13T07:25:52+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر آزاده گفت و گو با کمک راهنما همسفر زهره؛ به مناسبت هفته گلریزان http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1630 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>تغییر خواسته، تغییر زندگی</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>گفت و گو با کمک راهنما همسفر زهره&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>در باب جشن گلریزان</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7/AAA%20%282%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">در ادامه شمارا به خواندن این گفت‌وگو دعوت می‌نماییم تا از حس و حال کمک راهنمای هم‌سفر عزیز در رابطه با چگونگی عضو شدن در لژیون سردار و معرفی خود به‌عنوان دنور برایمان بگویند...<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2019-11-12T13:55:46+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف گزارش تصویری جلسه کمک راهنمایی همسفران؛20 آبان98 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1646 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزارش تصویری از جلسه کمک راهنمایی همسفران نمایندگی شیخ بهایی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دوشنبه 20 آبان 1398</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/59015/%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%85%20%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_1337%20%28Copy%29.JPG" class="image-preview"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></div> text/html 2019-11-12T08:30:22+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر مینا گزارش تصویری آزمون داخلی همسفران نمایندگی شیخ بهایی؛دوشنبه 98/08/20 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1645 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آزمون داخلی همسفران نمایندگی شیخ بهایی؛ دوشنبه 20 آبان 1398</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با حضور پرشور همسفران عزیز برگزارشد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/59015/%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%85%20%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B8%20%28Copy%29.jpg" class="image-preview" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></div> text/html 2019-11-11T12:44:41+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر مینا کارگاهای آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 20 آبان 98 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1644 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه‌ی ششم از دوره‌ی بیستم کارگاه‌های آموزشی هم‌سفران نمایندگی شیخ بهایی؛ با استادی هم‌سفر فرناز، نگهبانی هم‌سفر لیلی و دبیری هم‌سفر رؤیا با دستور جلسه‌ی <b>«</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">DST</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و تجربه‌ی من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها»</span></b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 15 برگزار شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/59015/%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%85%20%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_1371%20%28Copy%29.JPG" class="image-preview" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">متد دی اس تی در کنار این‌ همه ورزش را نیز به‌عنوان مکمل درمان اعتیاد به کار می‌گیرد. این‌ها همه مشخصات بهترین راه است؛ راه مستقیم فقط یک‌راه است و فرعی ندارد و میانبر هم ندارد راهی است که فرد را با یک وضعیت مناسب به سرمنزل مقصود می‌رساند...<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-11-11T05:30:09+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر الهام ر گفت و گو با همسفر نجمه؛ در باب دستور جلسه هفتگی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1641 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>DST بهترین روش درمان است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گفت و گو با همسفر نجمه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در باب دستور جلسه هفتگی؛ DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/zarkesh/IMG_1225%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;">بهترین روش درمان&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px;">DST&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">است و بهترین دارو&nbsp; شربت</span></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px;">OT</span><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">می‌باشد. این روش تدریجی است&nbsp;...</span></span></div> text/html 2019-11-10T14:49:30+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف جلسه لژیون سردار نمایندگی های اصفهان http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1642 <p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه دهم از دور یکم جلسات هماهنگی لژیون سردار؛ با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری همسفر فخری با دستور</font><span style="font-size: 12px;"> </span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه&nbsp;<b style="">«محبت (بخشش) را منتقل کن» </b>روز پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 14 برگزارشد</font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/zarkesh/IMG_1050%20%28Copy%29.JPG"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">...زیباترین جایی که من کنگره‌ای می‌توانم خدمت کنم و این خدمت من باعث رشد من می‌شود کنگره است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>منبع: وبلاگ مسافران نمایندگی شیخ بهایی</b></span></font></p> text/html 2019-11-10T04:46:58+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر صفورا در باب دستور جلسه؛DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1631 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>تکه گمشده پازل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;مقاله ای در باب دستور جلسه« DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها»</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به قلم؛ همسفر رؤیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/golrezon/99/IMG_0497%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;درمان روش‌های غیر از دی اس تی و کنگره هیچ‌کدام درمان را در اختیار شخص قرار نمی‌دهد و فرد با تخریب بیشتر بازمی‌گردد&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">اما روش دی اس تی مشکل را ریشه‌ای حل می‌کند...</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-09T15:30:17+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر شهلا مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه؛DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1637 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشارکت های مکتوب همسفران لژیون هفدهم؛ کمک راهنما همسفر عفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در باب دستور جلسه هفتگی؛&nbsp;</b></font><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">DST&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها</span></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/haftsin/44.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;واژه سم‌زدایی به‌اشتباه برای مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود درحالی‌که مواد مخدر برای کسی مانند سم عمل می‌کند که بدن او عادت به مواد ندارد...</span></div> text/html 2019-11-09T12:54:22+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا اطلاعیه http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1640 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/46117/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%281%29.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2019-11-09T12:29:57+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف گزارش جلسه عمومی روزپنج شنبه98/08/16 و تولد سومین سال رهایی مسافر اکبر http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1639 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2">جلسه هفتم از دوره بیست و یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر&nbsp;مهدی، نگهبانی مسافر&nbsp;هادی<b>&nbsp;</b>و دبیری همسفر&nbsp;محمدجواد&nbsp;با دستور جلسه اول «<b>رابطه یادگیری و&nbsp;</b><b>معرکه‌گیری</b>» و«<b>سومین سال رهایی مسافر علی‌اکبر</b>»&nbsp;روز پنجشنبه 16 آبان ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/zarkesh/IMG_1155%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="2" style="">تنها راه درمان اعتیاد یادگیری راه و رسم زندگی است.</font></span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="2" style=""><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="2" style=""><b>منبع: وبلاگ مسافران نمایندگی شیخ بهایی</b></font></span></div> text/html 2019-11-08T13:30:16+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر پریسا دل نوشته http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1605 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خداوند دریای نور</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روزهای سخت دوام نمی آورند</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دلنوشته ای به قلم یک همسفر</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/34142/fff%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">باایمان و عشق به این مکان قدم می‌گذارم می‌دانم که مسافرم رها خواهد شد و می‌دانم که چه عشق‌ها مانده تا نثار کنم و چه گذشت ها هست که من نمی‌دانستم...</span></p></div></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><br></div></blockquote><div style="text-align: center;"><div></div></div> text/html 2019-11-07T05:34:04+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا کاندیداهای انتخابات مرزبانی دوره ششم همسفران شیخ بهایی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1625 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2">کاندیدا های انتخابات مرزبانی دوره ی ششم همسفران ،نمایندگی شیخ بهایی اصفهان</font> </span>&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">برگزاری انتخابات : پنج شنبه&nbsp; 98/08/23 ساعت 16</font></span></b><font size="2"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاریخ</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/marzban/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%201.jpg" class="image-preview"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/marzban/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%202.jpg" class="image-preview"></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="2">برای رای دادن تمرین کنیم عمل سالم انجام دهیم و عقل خود را بکار بیندازیم</font></span></b></div><div style="text-align: center;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="2">تا افرادی را انتخاب کنیم که مسئولیت خودشان رابپذیرند و به درستی انجام دهند.<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">مهندس حسین دژاکام</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div>