وبلاگ نمایندگی شیخ بهایی همسفران http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com 2020-02-18T23:49:17+01:00 text/html 2020-02-18T08:53:12+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف گزارش تصویری آزمون داخلی همسفران،28 بهمن 1398 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1881 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;پنجمین دوره ی آزمون داخلی ویژه همسفران؛ دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 14 برگزار گردید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/28%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D9%87%D8%AC%D9%88/IMG_7909%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></div> text/html 2020-02-17T16:22:45+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف کارگاه های آموزشی همسفران 28 بهمن 1398؛وظایف راهنما و رهجو http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1880 <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جلسه‌ی چهارم از دور بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی هم‌سفران نمایندگی شیخ بهایی با استادی هم‌سفر لیلا و نگهبانی هم‌سفر الهام و دبیری هم‌سفر مهری با دستور جلسه‌ی «</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">وظایف راهنما و ره‌جو</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">» روز دوشنبه 28 بهمن‌ماه 1398 ساعت 15 برگزار شد.</span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/34142/28%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D9%87%D8%AC%D9%88/IMG_7958%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از وظایف دیگر ره‌جو احترام نگه‌داشتن نامی است که بر او نهاده شده است فقط باید آموزش بگیرد به ره‌جوهای دیگر احترام بگذارد سی دی بنویسد و فرمان‌بردار باشد....<o:p></o:p></span></p><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"></span></div> text/html 2020-02-17T04:45:40+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر الهام ر گفتگو در باب دستور جلسه هفتگی وظایف راهنما و رهجو http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1877 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">با رعایت قوانین و حرمت ها یک رهجوی واقعی باشیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گفت و گو با همسفر زهرا در باب دستور جلسه هفتگی « وظایف راهنما و رهجو»</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/4/209.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="RTL">اگر بخواهیم از&nbsp; بند ترس منیت و ناامیدی&nbsp; نجات پیدا کنیم نباید به خاطر گذشته و چیزهای که ازدست‌داده‌ایم حسرت بخوریم باید برای ادامه راه بکوشیم و آینده را بسازیم باید فرمان‌بردار خوبی باشیم&nbsp; و دانه و بذر نیک بکاریم آموزش‌ها را به‌خوبی دریافت کنیم یک ره‌جوی واقعی باشیم...&nbsp;</span></div> text/html 2020-02-16T09:57:42+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر صفورا مقاله در باب دستور جلسه «وظایف راهنما و رهجو» http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1873 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اگر راهنما در مسیر قوانین باشد، راه را هم برای خود و رهجو نمایان می کند</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks%20dastor%20jlasat/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;اگر راهنما به وظایف و مسئولیت‌های خود واقف باشد می‌تواند هم خود در مسیری درست قدم بردارد و هم ره‌جو را هرچه بهتر برایش نمایان سازد....</span></div> text/html 2020-02-16T07:10:51+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف اطلاعیه http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1879 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/gh/etelaeiheh-500x375.jpg"></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ جلسه هماهنگی کمک راهنماهای تازه واردین(چه شال گرفته باشند و چه نگرفته باشند) با استادی خانم آذر در شعبه سلمان فارسی برگزار میشود. از کمک راهنمایان تازه واردین و اسیستانت های محترم شعبه های سلمان فارسی-شیخ بهایی-میرداماد -سهروردی و امین گلی دعوت می شود در ساعت ۱۲:۳۰ در شعبه سلمان فارسی حضور داشته باشید.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">منبع:وبلاگ همسفران نمایندگی سلمان فارسی</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: left;"><br></div></div> text/html 2020-02-16T06:04:53+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا اطلاعیه آزمون http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1820 <div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="https://up.c60.ir/repository/46117/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86/555.gif"></div> text/html 2020-02-15T17:03:58+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف گزارش جلسه عمومی و جشن تولد؛24 بهمن 1398 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1878 <div><span style="text-align: center; white-space: pre-wrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه ششم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر مجید، نگهبانی موقت مسافر محمد و دبیری موقت مسافر اسماعیل با دستور جلسه اول «</span><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif" style="text-align: center; white-space: pre-wrap;"><b>وادی ششم و تاثیر آن روی من</b></font><span style="text-align: center; white-space: pre-wrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">» و دستور جلسه دوم «</span><b style="text-align: center; white-space: pre-wrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">آزادمردی و پنجمین سال رهایی کمک راهنما محترم مسافر حسین</b><span style="text-align: center; white-space: pre-wrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">» روز پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.</span></div><div><pre style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><pre style="text-align: center; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><font size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2098_11_24/IMG_7645%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></pre><pre style="text-align: center; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: tahoma; text-align: right; white-space: normal;"><b><font size="2">به دلیل این که سالیان سال به ندای نفس‌مان گوش کرده‌ایم و آن صدا بلندترین و لذت‌بخش‌ترین و شفاف‌ترین صدا بود، ما پیرو نفس‌مان شدیم. ولی از آنجایی که در کنگره تحلیل می‌کنیم مسائل و مشکلات را، و پیگیری می‌کنیم رفتن به سمت بهبودی و رسیدن به تکامل را، متوجه می‌شویم که یک ندای دیگری هم هست که ندای عقل است. و این دو ندا هیچ موقع خاموشی ندارند.</font></b></span></pre></pre></div> text/html 2020-02-15T07:33:58+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر شهلا مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه «وظایف راهنما و رهجو» http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1875 <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشارکت های مکتوب همسفران لژیون هفتم؛ کمک راهنما همسفر حکمت<br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی؛ «وظایف راهنما و رهجو»</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86/12000.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div></span></div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مهم‌ترین وظیفه ره‌جو، سپاسگزار بودن است و باید فرمان‌بردار باشد به همه جایگاه‌ها و اعضا احترام بگذارد و تمام قوانین و حرمت‌های کنگره را رعایت کند، نظم و انضباط را سرلوحه همه کارهایش قرار دهد ...</span> text/html 2020-02-13T06:58:17+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف اطلاعیه نگهبان http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1872 <p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj603081736755314942560814105.jpg" alt="اطلاعیه نگهبان، چهارشنبه 23 بهمن 98"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>اطلاعیه نگهبان<span dir="LTR" style="">:</span></b></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1<span dir="LTR">.&nbsp;</span>راهنمایان و کمک راهنمایان کنگره 60 توجه نمایند، تازه واردینی که وارد لژیون می شوند علاوه بر وادی های یک تا هفت، باید پنج سی دی زیر را نیز کار کنند(98/11/23)</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">*</span>جهانبینی یک و دو</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">*منیت</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">*</span>قضاوت</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">*</span>ایمان</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">*</span>لنگر کشتی را بکشید</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2<span dir="LTR">.</span>بنابر تصمیم شورای دیدبانان از روز شنبه 98/11/26 بخش مسافران نمایندگی حسنانی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لازم به ذکر است رهجویان سفر اول برای دریافت نامه<span dir="LTR">&nbsp;OT&nbsp;</span>خود می توانند روز های دوشنبه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر، به نمایندگی مراجعه نمایند. رهجویان سفر اول و دوم می توانند در نمایندگی های دیگر بصورت مهمان در جلسات حضور داشته باشند، مسئولین این نمایندگی (ایجنت، مرزبان و کمک راهنمایان) اجازه حضور در هیچ نمایندگی را ندارند<span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قابل توجه تمام نمایندگی های سراسر کشور، اطلاعیه نگهبان کنگره 60 بایستی در طول هفته در کلیه جلسات کارگاه های آموزشی بعد از نوشتار حرمت توسط نگهبان قرائت شود<span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>23 بهمن ماه 98</b></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>نگهبان کنگره 60</b></font></p> text/html 2020-02-13T05:37:56+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر پریسا دلنوشته http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1870 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دل نوشته ای به قلم یک همسفر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>امید در تاریک ترین لحظه ها</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387911392/%D8%B8%D8%B8%D8%B8%D8%B8%D8%B8%D8%B8%D8%B8%D8%B8%D8%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">من وارد کنگره شدم و انگار امیدی تازه پیدا کردم. من وارد کنگره شدم. ماندم و خواستم که آدم دیگری بشوم و آرامش پیدا کنم....</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-12T13:54:16+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا دریافت گل رهایی و ورود به سفر دوم همسفران http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1871 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><div><font size="3" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA">دریافت گل رهایی و ورود به سفر دوم چند نفر از&nbsp;</span></b></font></font></b></font><font size="3" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><font size="3"><b><font size="2">همسفران نمایندگی شیخ بهایی</font></b></font></span></b></font></font></b></font><font size="3" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA">&nbsp; از&nbsp;</span></b></font></font></b></font><br style="font-family: 'Times New Roman';"><font size="3" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA">دستان پر مهر و عطوفت بنیان کنگره 60 جناب آقای مهندس حسین دژاکام</span></b></font></font></b></font></div><div><font size="3" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></font></b></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324408700/u62s_nhjk123.jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div> text/html 2020-02-11T20:36:08+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف گزارش تصویری جلسه کمک راهنمایی 21 بهمن 1398 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1866 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری جلسه کمک راهنمایی گروه خانواده نمایندگی شیخ بهایی 21 بهمن 1398</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/63099/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%B4%D9%85/IMG_7442%20%28Copy%29.JPG" class="image-preview" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...</font></div> text/html 2020-02-11T06:18:37+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف مراسم پیمان و اهدای شال کمک راهنمایان 21 بهمن 1398 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1867 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;گزارش تصویری مراسم پیمان و اهدای شال کمک راهنمایان مسافران و همسفران&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%2098/IMG_6373.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">روز دوشنبه 21 بهمن 1398 جمعی از مسافران و همسفران نمایندگی شیخ بهایی که در آزمون کمک راهنمایی قبول شده بودند برای بستن پیمان کمک راهنمایی و دریافت شال به نمایندگی آکادمی رفتند. تمامی این عزیزان با پوشش های سفید خود به استقبال این جایگاه مقدس رفتند تا بتوانند در ادامه ی راه، مسیر روشنایی را به دیگرانی که به دنبال راهی برای نجات از تاریکی اعتیاد هستند، نشان دهند. در ادامه ی مطلب تصاویر زیبایی از حس و حال وصف نشدنی این عزیزان تقدیم نگاه زیبای شما می کنیم...</span></div> text/html 2020-02-10T19:30:08+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر مینا کارگاهای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی دوشنبه21 بهمن ماه 1398 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1864 <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جلسه‌ی سوم از دور بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی هم‌سفران نمایندگی شیخ بهایی با استادی هم‌سفر الهام و نگهبانی هم‌سفر الهام&nbsp; و دبیری هم‌سفر مهری با دستور&nbsp;جلسه‌ی</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;«وادی ششم و تأثیر آن روی</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">من»&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">روز دوشنبه 21 بهمن‌ماه 1398 ساعت 15 برگزار شد.</span><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/63099/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%B4%D9%85/IMG_7511%20%28Copy%29.JPG" class="image-preview" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عقل من گفت هزار بار مسافرت را ترک دادی و راه‌های مختلفی را رفتی و موفق نشدی اما حالا باید راه کنگره را بروی و تجربه کنی و با آموزش‌هایی&nbsp; که در کنگره می‌بینیم هم خودت و هم مسافرت به حال خوش برسید و همه‌ی ما این را بدانیم که &nbsp;حکم عقل سرنوشت‌ساز زندگی ما است...&nbsp;</span></div> text/html 2020-02-10T06:00:30+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا خ گفت گو با همسفر الهه در باب دستور جلسه« وادی ششم» http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1862 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عقل، ابزار راه یابی به صراط مستقیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گفت و گو با همسفر الهه در باب دستور جلسه« وادی ششم و تأثیر آن روی من»</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/62759/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/IMG_20200206_430.jpg"></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:150%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در کنگره یاد می‌گیریم با خودمان آشنا شویم و ظرفیت و توانایی‌هایمان در صراط مستقیم قرار گیرند و به مکانی برسیم که ازآنجا انشعاب یافته‌ایم و پیمودن این مسیر برای همه هست ولی صراط مستقیم کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین راه است و عقل ابزار راه‌یابی آن است....<o:p></o:p></span></p></div>